Tin tức
Sự kiện

Tháng 03
08

Bài giảng mở
Green Banking Development in Viet Nam

Thời gian: 11:00 - 12:00

Địa điểm: VJU Campus

Tháng 03
04

Tháng 02
27

Hội thảo
Possibility of Utilizing New Technology in Infrastructure Development

Thời gian: 9:00 - 11:00

Địa điểm: Online (Zoom account will be sent to the register only)

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá